Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O)


Over de WIN-O

De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) is in 1993 opgericht.
De stichting heeft als doel om preklinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker te coördineren. Daartoe zijn in deze stichting diverse academische centra en een categoraal centrum vertegenwoordigd.
De WIN-O geeft adviezen aan diverse instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en behandeling met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker. De werkgroepleden van de WIN-O zijn vertegenwoordigd in verscheidene adviesorganen en commissies in Nederland en daarbuiten.

Samenwerkingsverband op het gebied van niercelkanker

Sinds enige jaren zijn diverse nieuwe middelen beschikbaar voor de behandeling van niercelkanker. Naast interferon en interleukine-2 zijn sunitinib (Sutent), sorafenib (Nexavar), temsirolimus (Torisel), bevacizumab (Avastin) en everolimus (Afinitor), nivolumab (Opdivo) en pazopanib (Votrient) als actieve middelen beschikbaar.
Er is echter nog veel ruimte voor verbetering en er zijn veel vragen die moeten worden beantwoord. Door het beschikbaar komen van deze middelen is er wereldwijd een trend naar decentrale behandeling zichtbaar. Door het relatief zeldzame karakter van niercelkanker betekent dit potentieel ook een te grote versnippering van de ervaring met de complexe behandeling van nierkanker en verminderde deelname in studies. De WIN-O heeft daarom in 2009 een samenwerkingsverband met Nederlandse ziekenhuizen opgezet om nationale studies op een kwalitatief en kwantitatief goede manier uit te voeren. De WIN-O draagt zorg voor het beschikbaar komen van interessante studies, ondersteuning op het gebied van studies en doorlopende educatie op het gebied van nieuwe ontwikkelingen bij nierkanker.
De leden van de werkgroep die zich bezighoudt met niercelkanker vindt u op de webpagina ‘werkgroepleden’ of door hier te klikken.


Werkgroep melanoom

De WIN-O werkgroep melanoom gaat de behandeling patiënten met een melanoom faciliteren. Deze werkgroep is opgericht vanwege twee grote doorbraken bij de behandeling van het gemetastaseerd melanoom. Zowel ipilimumab, alsmede vemurafenib hebben aangetoond de overleving van melanoompatiënten te verbeteren. De patiëntenselectie en behandeling van bijwerkingen moeten vanwege verschillende aspecten worden geoptimaliseerd. Dit kan het beste worden gerealiseerd in centra waar multidisciplinaire teams zich bezighouden met de behandeling van patiënten met een melanoom. Nieuwe doelgerichte behandelingen, hetzij in combinatie dan wel sequentieel met BRAF remmers, zijn al ver in ontwikkeling en moeten dan ook snel worden onderzocht bij deze patiënten. Dit verloopt het snelst indien patiënten worden behandeld in centra waar klinische trials lopen voor deze patiëntengroep.
Dit is dan ook de reden dat de WIN-O een werkgroep heeft opgericht voor medisch oncologen, chirurgische oncologen en dermatologen van de academische centra en het NKI-AVL die zich bezighouden met de behandeling van deze patiënten. De organisatie van de zorg rondom deze nieuwe behandelingsmodaliteiten en de behandeling van toxiciteit staat hierbij centraal. Daarnaast zal de groep zich inzetten voor het genereren van een actueel overzicht betreffende alle lopende melanoomstudies in Nederland en ook voor het faciliteren van toekomstige (site)-studies.
De leden van de werkgroep melanoom vindt u op de webpagina ‘werkgroepleden’ of door hier te klikken.
Wij hopen dat dank zij deze initiatieven patiënten met een melanoom de meest optimale behandeling zullen krijgen en tevens de ontwikkeling van nieuwe therapieën wordt bespoedigd.

Onafhankelijk

De WIN-O is een stichting die onafhankelijk van andere organisaties en/of farmaceutische bedrijven opereert. De stichting heeft geen eigen inkomsten en is daarmee afhankelijk van sponsoring van derden. Hierbij zorgt de WIN-O er voor dat haar onafhankelijkheid ten allen tijde is gewaarborgd. Daarnaast probeert de stichting om gelden via subsidies en giften te krijgen om bovengenoemde activiteiten te kunnen ontplooien.

De WIN-O is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als een ANBI.

Leden

Leden kunnen toegang krijgen tot het besloten gedeelte door in te loggen